Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  Τοποθεσία:
  Σχεδιαστήριο Σ5, 1ος όροφος

  Ώρες εξυπηρέτησης χρηστών:
  10:00-17:00

  Δανεισμός:
  Ναι

  Προσωπικό:
  Κηπουργού Ελισάβετ, 2610-996189, elkipour@upatras.gr

  e-mail:
  librarch@upatras.gr

  Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών ιδρύθηκε το 1999 µε πυρήνα τη συλλογή του Εργαστηρίου Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Σήµερα η Βιβλιοθήκη περιλαµβάνει άνω των 10500 τόµων και µεγάλο αριθµό άλλων τεκµηρίων, έντυπων και µη,  που αφορούν την αρχιτεκτονική, τον αστικό, πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό, την ιστορία τέχνης, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών και άλλους τοµείς σχετικούς µε τα διδακτικά αντικείµενα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των µελών του Τµήµατος.

  Διατηρεί 41 τρέχουσες συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά και ακόμη 40 αναδρομικές συνδρομές, που προέρχονται από δωρεές μελών ΔΕΠ του Τμήματος και  άλλων φορέων ή ιδρυμάτων με τους οποίους η Βιβλιοθήκη διατηρεί σχέσεις συνεργασίας. Επιπλέον, η συλλογή της Βιβλιοθήκης διαθέτει: Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, καταλόγους εκθέσεων. Εφήµερα, ένθετα και µεµονωµένα δηµοσιεύµατα εφηµερίδων. Αντίτυπα  όλων των ερευνητικών και διπλωµατικών εργασιών των φοιτητών του Τµήµατος. Οπτικοακουστικό υλικό (βιντεοκασέτες, CD ROM, διαφάνειες). Το υλικό αυτό ταξινοµείται, καταλογογραφείται και ευρετηριάζεται θεµατικά.

  Όλα τα νέα βιβλία τοποθετούνται για κάποιο διάστηµα σε ιδιαίτερη θέση στην είσοδο του χώρου προς ενηµέρωση των χρηστών και ακολούθως ταξιθετούνται κατά θέµα στα ράφια. Επίσης εισάγονται στον κύριο κατάλογο του Πανεπιστηµίου Πατρών. Παράλληλα, µέσω της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών, παρέχεται πρόσβαση σε on-line ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και πηγές πληροφόρησης καθώς και σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Για περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο.

  Κανόνες λειτουργίας

  ∆ικαίωµα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι της ειδικής  «Κάρτας Χρήστη»  που εκδίδει η ΒΚΠ του Πανεπιστημίου  Πατρών. Όλοι οι φοιτητές, µετά την πρώτη εγγραφή τους στο Τµήµα, θα πρέπει να µεταβούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, µε την φοιτητική τους ταυτότητα, για να εκδοθεί η Κάρτα Χρήστη. Με την κάρτα αυτή µπορούν να χρησιµοποιούν, επιπλέον της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος, και την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τµηµατική βιβλιοθήκη.  H κάρτα εκδίδεται και ψηφιακά, µέσω του ιστοτόπου της ΒΚΠ.

  Τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Αρχιτεκτόνων χρησιµοποιούν κατά προτεραιότητα τα Μέλη ∆ΕΠ, οι φοιτητές, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι εργαζόµενοι του Τµήµατος. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν φωτοαντίγραφα αποκλειστικά του υλικού, στα φωτοτυπικά που λειτουργούν εντός της Βιβλιοθήκης. Για το σκοπό αυτό πωλούνται ειδικές κάρτες στην υποδοχή. Στη διάθεση των χρηστών υπάρχουν επίσης  4 υπολογιστές για αναζήτηση  µε 4 σαρωτές (scanner), 2 Α4 και  2 Α3.

  Στους χώρους κοινού της Βιβλιοθήκης απαγορεύεται απολύτως η εισαγωγή και κατανάλωση τροφίµων ή ροφηµάτων, το κάπνισµα και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι τσάντες των χρηστών θα πρέπει να αφήνονται  στα ντουλάπια φύλαξης που βρίσκονται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και τα οποία  χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης.

  Προϋπόθεση της οµαλής λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι να πειθαρχούν όλοι στους κανονισµούς, να σέβονται τον χώρο και να συµµορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού. Οφείλουν να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισµού. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζηµιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε. Για την ασφάλεια του υλικού της βιβλιοθήκης λειτουργεί στην έξοδο σύστηµα ηλεκτρονικής ανίχνευσης.

  Κανόνες δανεισμού και χρήσης της Βιβλιοθήκης

  Οι χρήστες µπορούν να δανειστούν έως 3 βιβλία. Στον αριθµό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται και τα τεκµήρια που ο χρήστης έχει ήδη δανειστεί από άλλες βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου και δεν έχει επιστρέψει. Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, οπτικοακουστικό υλικό (βιντεοκασέτες, CD ROM, διαφάνειες), ερευνητικές & διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του Τμήματος καθώς και περιοδικά δεν δανείζονται.

  Η διάρκεια δανεισµού εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο χρήστης (∆ΕΠ, µεταπτυχιακοί φοιτητές, φοιτητές, λοιπό επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό, εξωτερικοί χρήστες). Το προσωπικό της βιβλιοθήκης διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αλλαγές ή και να αναστέλλει τη δυνατότητα δανεισµού οποιουδήποτε τεκµηρίου εφόσον αυτό απαιτείται (π.χ. τις 3 πρώτες εβδοµάδες κάθε εξαµήνου, τα βιβλία µε τις µονογραφίες ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων, καθώς και τα βιβλία που το θεµατικό τους περιεχόµενο αναφέρεται στις κατοικίες, δεν δανείζονται).

  O/Η δανειζόµενος/νη οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό, εµπρόθεσµα. Επιτρέπονται ανανεώσεις δανεισµού (και τηλεφωνικές), εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του εντύπου και δεν έχει γίνει κράτησή του από άλλο χρήστη. Εκπρόθεσµες ανανεώσεις δεν γίνονται. Η κράτηση δανεισµένου υλικού έχει προτεραιότητα έναντι της ανανέωσης δανεισµού.

  Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου, ο χρήστης επιβαρύνεται µε € 0,60 ανά εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης. O/Η δανειζόµενος/νη οφείλει να επιστρέψει το υλικό, στην κατάσταση που το παρέλαβε. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωµένος/νη να το αντικαταστήσει ή να πληρώσει το αντίτιµο της αξίας του.

  Επιτροπή Βιβλιοθήκης

  • Γ.Πανέτσος, Καθηγητής
  • Π. Κουφόπουλος, Αν. Καθηγητής
  • Στ. Μαμαλούκος, Επ. Καθηγητής
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email