Κλειστά
 • English
 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

  Στις 09/06/2000 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πανεπιστημίου Πατρών για την δημιουργία Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

  Στόχοι του ΚΕΤ είναι:

  1. Να επικουρεί το Πανεπιστήμιο στην προώθηση και στην εδραίωση της διδασκαλίας και της έρευνας σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
  2. Να καθιστά δυνατή την πρόσβαση του ακαδημαϊκού και ευρύτερου κοινού στην πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.
  3. Να συμμετέχει, όταν κρίνεται σκόπιμο, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα και κυκλώματα πληροφόρησης σε συζητήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Το Κέντρο στεγάζεται και λειτουργεί στους χώρους της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την κ. Αγγελική Γιαννοπούλου (τηλ: 2610 969615, email: agianop@upatras.gr).

  Συλλογή έντυπου υλικού ΚΕΤ

  Η συλλογή του ΚΕΤ περιλαμβάνει όλες τις επίσημες εκδόσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, φυλλάδια κλπ). Πιο αναλυτικά:

  • Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  • Έγγραφα (Documents) COM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νομοθετικές προτάσεις, Ετήσιες εκθέσεις, Ανακοινώσεις, Γνωμοδοτήσεις κλπ)
  • Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Γνωμοδοτήσεις και Εκθέσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
  • Εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT)
  • Περιοδικές εκδόσεις (European Economy, Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance of the European Communities, Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα κλπ)
  • Πληροφοριακό υλικό

  Το υλικό της συλλογής δανείζεται για 14 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης άλλες 14 ημέρες. Η χρήση του οπτικοακουστικού υλικού και των περιοδικών είναι δυνατή μόνο εντός των χώρων της βιβλιοθήκης για μελέτη και παραγωγή φωτοαντιγράφων.

  Online Πηγές Πληροφόρησης

  Επίσημες Ιστοσελίδες Οργανισμών & Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • EUROPA
   Ο κεντρικός εξυπερετητής (server) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • European Parliament
   Ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Council of the European Union
   Ο δικτυακός τόπος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Council of Europe
   Ο δικτυακός τόπος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
   Το European Foundation διεξάγει έργα έρευνας και ανάπτυξης, προσφέροντας δεδομένα και αναλύσεις για την πολιτική της Ευρώπης σε θέματα συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.
  • Η Ευρώπη σου
   Η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει πρακτικές πληροφορίες σε μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που έχουν στην ΕΕ. Εστιάζεται σε πραγματικές, περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως είναι οι ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ εκτός της δικής τους, ή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ.
  • Ένα Σύνταγμα για την Ευρώπη
   Ο δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Σύνταγμα σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωστών: από εκείνους που επιθυμούν μια σύντομη και γενική μορφή του μέχρι εκείνους που αναζητούν λεπτομερείς πληροφορίες.
  • Ευρωπαϊκή Συνέλευση
   Ο δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 31 Ιουλίου 2003, λόγω λήξης των εργασιών του οργάνου.
  • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
   Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration -EIPA) είναι ένα ανεξάρτητο όργανο το οποίο παρέχει εκπαίδευση και διεξάγει έρευνα στην δημόσια διοίκηση και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές.. Σκοπός του είναι -μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών προς τις χώρες-μέλη και τις υποψήφιες χώρες- να υποστηρίξει τις εργασίες της δημόσιας διοίκησης και να βοηθήσει στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.
  • Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
   Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι ο εκδοτικός οίκος των θεσμικών οργάνων και των λοιπών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αρμόδια για την παραγωγή και διανομή των εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα υποθέματα και με όλα τα μέσα.
  • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος / European Environment Agency
   Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) υποστηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.
  • CORDIS
   Ο δικτυακός τόπος CORDIS παρέχει την δυνατότητα αναζήτηση πληροφοριών για όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ.
  • Cedefop
   Το Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) είναι ένας ευρωπαϊκός φορέας που προωθεί και αναπτύσσει την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ε.Ε.
  • European University Institute
   Το European University Institute ιδρύθηκε το 1972 και ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε διδακτορικούς φοιτητές.

  Online Οδηγοί & Θεματικές Πύλες σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Euroguide
   Θεματική πύλη σε δικτυακούς τόπους με πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • European Information Association (EIA) – EU information
  • EuroInternet
   Βάση δεδομένων για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.
  • Europa – EU Databases
   Ευρετήριο βάσεων δεδομένων της ΕΕ.
  • European Institute of Public Administration
   Ο on-line κατάλογος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης
  • TED
   Η βάση δεδομένων TED αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος S της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην οποία δημοσιεύονται οι προκηρύξεις για δημόσιες συμβάσεις.

  Βάσεις Δεδομένων

  • ARCHISplus – The Historical Archives Database
   Αναζήτηση ιστορικών εγγράφων, αρχείων και τεκμηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • PreLex
   Η PreLex είναι μια βάση δεδομένων των διαθεσμικών διαδικασιών, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται τα κύρια στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων.
  • CURIA
   Για την ενημέρωση του κοινού, η ηλεκτρονική μορφή των κειμένων του Δικαστηρίου διατίθεται δωρεάν μέσω Internet. Τα κείμενα αυτά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν. Τα οριστικά κείμενα δημοσιεύονται στη «Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου», αυτά δε είναι και τα μόνα αυθεντικά και υπερισχύουν σε περίπτωση διαφοράς με την αντίστοιχη ηλεκτρονική μορφή τους. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των κειμένων που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι μνημονεύεται η πηγή, καθώς και το ότι δεν είναι αυθεντικά και διατίθενται δωρεάν.
  • Celex
   Η έρευνα στην βάση Celex μέσα από την επιλογή “menu search” είναι ελεύθερα προσβάσιμη και δωρεάν από την 1η Ιουλίου 2004. Προς το παρόν, εξακολουθεί να απαιτείται η χρήση ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη enlu0000 και τον κωδικό πρόσβασης europe. Αν είστε ήδη συνδρομητής, χρησιμοποιήστε το προσωπικό σας όνομα χρήστη και το συνήθη κωδικό πρόσβασης.
  • Official Journal of the European Communities
   Η online έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ.
  • RAPID – EU Press Releases
   Η βάση δεδομένων RAPID NG περιλαμβάνει όλες τις Ανακοινώσεις Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1985.
  • ECLAS – European Commission Libraries Catalogue
   Ο online κατάλογος των βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • OEIL: The Legislative Observatory (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
   Η βάση δεδομένων αποτελεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης πράξης από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • EUR-Lex: European Union law
   Αποστολή του είναι η δημοσίευση όλου του σώματος της κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων μεταξύ της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων.
  • Eurostat
   Βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία των χωρών της ΕΕ που περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σε διάφορους τομείς, όπως οικονομία, πληθυσμός, έρευνα, εμπόριο κλπ.
  • SCAD
   Ο δικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει εύχρηστα ενημερωτικά δελτία με περιλήψεις νομοθεσίας της ΕΕ ταξινομημένες σε 32 θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ευρετήρια – Λεξικά

  • EMIRE
   Η online βάση δεδομένων EMIRE είναι η διαδικτυακή έκδοση των Ευρωπαϊκών Γλωσσαρίων Εργασιακών και Βιομηχανικών Σχέσεων.
  • EuroDicAutom
   Το Eurodicautom είναι το πολυγλωσσικό λεξικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  • GLOSSARY of Institutions, policies and enlargement of the European Union
   Το γλωσσάριο παρουσιάζει περίπου 220 όρους σχετικούς με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τα όργανα και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ορισμοί είναι διαθέσιμοι στις έντεκα γλώσσες που ήταν οι επίσημες γλώσσες της Ένωσης μέχρι τον Μάιο του 2004.
  • IDEA – The Electronic Directory of the European Institutions
   Το ΙDEA είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος των οργανωτικών διαγραμμάτων των Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων.

  Ελληνικό Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email