Κλειστά
 • English
 • EC/OpenAIRE FP7 post-grant Gold Open Access Pilot

  Οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους

  Μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2012 με τίτλο «Προτάσεις για πρόσβαση και διατήρηση της επιστημονικής πληροφορίας», δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό εργαλείο χρηματοδότησης για την υποστήριξη των post-grant δημοσιεύσεων των προγραμμάτων FP7 σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης. Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο την εφαρμογή και την υλοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών και οικονομικών μέτρων στο γενικότερο Ευρωπαϊκό ερευνητικό τοπίο που θα επιτρέψουν την οικονομική υποστήριξη των δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης που προέρχονται από τα προγράμματα FP7 σε ακαδημαϊκά περιοδικά ομότιμης κρίσης (peer-reviewed journals).

  Με αυτόν τον σκοπό και μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος OpenAIRE2020, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «FP7 post-grant Gold Open Access Pilot», προκειμένου να αποτελέσει ένα επιπρόσθετο εργαλείο για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης, δίχως όμως να επηρεάζει την ελευθερία των ερευνητών να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να καταστήσουν την έρευνά τους Ανοικτή. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές που θέλουν να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψε από κάποιο πρόγραμμα FP7, είναι υποχρεωμένοι να τα δημοσιεύσουν είτε μέσω του «Χρυσού Δρόμου» (Gold Open Access) πληρώνοντας ένα ποσό για την επεξεργασία του άρθρου τους (Article Processing Charges, APC), είτε μέσω του «Πράσινου Δρόμου» (Green Open Access) δημοσιεύοντας το σε κάποιο περιοδικό διατηρώντας όμως το δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης σε κάποιο αποθετήριο. Στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει τον «Χρυσό Δρόμο», θα έχει δικαίωμα χρηματοδότησης από το «FP7 post-grant Gold Open Access Pilot».

  Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, εντάχθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δίνοντας δυνατότητα στους ερευνητές του να επωφεληθούν αυτής της χρηματοδότησης.

  Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης για χρηματοδότηση;

  Σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος, δικαίωμα χρηματοδότησης έχουν:

  1. Όλες οι δημοσιεύσεις που προήλθαν από προγράμματα FP7, τα οποία έληξαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.
  2. Μόνο οι δημοσιεύσεις αυτών των προγραμμάτων που προέκυψαν μετά το τέλος του προγράμματος και συνεπώς δεν είχαν τη δυνατότητα αποζημίωσης από τον αρχικό προϋπολογισμό.
  3. Τα προγράμματα που είχαν ενταχθεί στη βάση FP7 CORDA. Σε περίπτωση που υπάρχουν αιτήσεις από άλλα προγράμματα, ο έλεγχος για το δικαίωμα χρηματοδότησης θα γίνει μέσω του EC DG CNECT.
  4. Η χρηματοδότηση περιορίζεται στις τρεις (3) δημοσιεύσεις ανά πρόγραμμα, όταν ακολουθούν τις τεχνικές προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Οι μορφές δημοσιεύσεων περιλαμβάνουν ερευνητικά άρθρα, μονογραφίες, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων.
  5. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο (2) ετών, δηλαδή μέχρι το τέλος Απριλίου του 2017, ή μέχρι την εξάντληση της χρηματοδότησης. (Ενημέρωση: το πρόγραμμα παρατείνεται ως το τέλος Φεβρουαρίου 2018).

  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης

  Για να χρηματοδοτηθεί η δημοσίευση κάποιου άρθρου θα πρέπει να συντρέχουν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να έχουν περάσει από ομότιμη κρίση πριν από τη δημοσίευσή τους και να υπάρχει η δυνατότητα να αποδειχθεί στην περίπτωση που ζητηθεί.
  2. Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να παρέχονται με Ανοικτές Άδειες τύπου Creative Commons, κατά προτίμηση CC-BY ή CC-BY-SA. Κατ’ εξαίρεση, τον πρώτο χρόνο θα γίνεται αποδεκτή η CC-BY-NC για περιπτώσεις όμως μονογραφιών.
  3. Θα πρέπει να δίνεται ένα μοναδικό ψηφιακό αναγνωριστικό (DOI) σε κάθε δημοσίευση όσο το δυνατόν νωρίτερα και σίγουρα πριν την καταβολή της αποζημίωσης στον συγγραφέα.
  4. Η δημοσιευμένη εκδοχή του άρθρου θα πρέπει να παρέχεται από τον εκδότη σε μορφότυπο PDF/A. Είναι επιθυμητή και η ύπαρξη επιπρόσθετων μορφότυπων που θα βοηθήσουν την εξόρυξη δεδομένων, όπως XML.
  5. Αυτά τα αρχεία (PDF/Α, XML) πρέπει να περιληφθούν σε κάποιο συμβατό με το OpenAIRE αποθετήριο (στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών στη Νημερτή) μετά τη δημοσίευσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναρτούν τις εργασίες τους και στο αποθετήριο Zenodo, όμως είναι απαραίτητη η αναρτησή τους στη Νημερτής.
  6. Οι πληροφορίες για την άδεια χρήσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα μεταδεδομένα του κατατιθέμενου τεκμηρίου.
  7. Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, όταν χρειάζεται, μία δήλωση για τον τρόπο πρόσβασης στο επιπρόσθετο υλικό.
  8. Οι δημοσιεύσεις που θα υποστηριχθούν οικονομικά θα πρέπει να αναφέρονται στο αρχικό FP7 project με βάση το σχετικό μοντέλο που είχε υπογραφεί με τη συμφωνία συμμετοχής στο FP7. Μπορούν επίσης να προστεθούν πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης Ανοικτής Πρόσβασης, δηλαδή το “OpenAIRE FP7 post-grant Gold Open Access Pilot”.

  Πρόσθετη πληροφόρηση

  1. Κάθε δημοσίευση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση έως 2.000€ το περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε άρθρα, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων. Το ποσό αυτό φτάνει τις 6.000€ αν αναφερόμαστε σε μονογραφίες. Αυτά τα ποσά δε συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ, εάν υπάρχει.
  2. Το ποσό των 2.000€ αφορά μόνο σε δημοσιεύσεις οι οποίες θα γίνουν σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης. Το μοντέλο χρηματοδότησης δεν ισχύει για υβριδικά περιοδικά, π.χ. περιοδικά που είναι κατά βάση συνδρομητικά, αλλά δίνουν την επιλογή δημοσίευσης μεμονωμένων άρθρων ως Ανοικτής Πρόσβασης με την πληρωμή των APCs.
  3. Δε θα χρηματοδοτηθούν επιπλέον χρεώσεις, όπως για παράδειγμα χρεώσεις σελίδων, χρώματος, εικόνων, κλπ.
  4. Προκειμένου να ελεγχθεί το φαινόμενο των εικονικών εκδοτών (predatory publishing) οι τίτλοι των περιοδικών που θα δημοσιευτούν άρθρα προς χρηματοδότηση θα πρέπει να υπάρχουν στις έγκυρες λίστες, όπως για παράδειγμα το Ευρετήριο Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης (DOAJ), το Scopus, το Web of Science ή η PubMed.
  5. Σε περίπτωση που κάποια δημοσίευση συγχρηματοδοτείται από κάπου αλλού, ενθαρρύνεται ο δίκαιος και εύλογος διαμοιρασμός του κόστους.
  6. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά μόνο στην πληρωμή εκδοτών και όχι σε άλλες σχετικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα γλωσσική/μεταφραστική επιμέλεια άρθρων.

  Πληροφορίες

  • Πάνος Γεωργίου, 2610 969623, panos@lis.upatras.gr
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email