Κλειστά
 • English
 • Ανοιχτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας

  Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει καθήκον τη διάπλαση και προετοιμασία ολοκληρωμένων πολιτών. Ο σημερινός φοιτητής μετά το πέρας των σπουδών του αντιμετωπίζει την πρόκληση της δύσκολης τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Στην Κοινωνία της Γνώσης ο ρυθμός παραγωγής νέων πληροφοριών και γνώσης σε όλα τα επιστημονικά πεδία αυξάνεται εκθετικά και μια νασική δεξιότητα για κάθε φοιτητή, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών του, όσο και κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία είναι ο αποτελεσματικός χειρισμός της πληροφορίας και η πρόσκτηση νέων γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων.

  Για την ενθάρρυνση απόκτησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας (Information Literacy) το 2012 προτάθηκε η διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μεικτής μάθησης που θα συνδυάζε δραστηριότητες παραδοσιακής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο όρος “εργαστήριο” συνδέθηκε με την έμφαση στην ενεργή μάθηση, δηλαδή την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στις νέες έννοιες και δεξιότητες.

  Το Ανοιχτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών. Με το πέρας του Ανοιχτού Εργαστηρίου Πληροφοριακής Παιδείας, οι συμμετέχοντες ήταν σε θέση

  • να κατανοούν τη σημασία και τις πτυχές της Πληροφοριακής Παιδείας (Information Literacy) για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους διαδρομή,
  • να αναζητούν, χειρίζονται, οργανώνουν, αξιολογούν και συνθέτουν αποτελεσματικά διαχρονικά χρήσιμη πληροφορία για μάθηση και έρευνα και
  • να κατέχουν και εξασκούν αποτελεσματικές τεχνικές δια βίου μάθησης

  Βασική επιδίωξη του Εργαστηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Πληροφορίας ήταν να προσφέρει μια σύγχρονη, ευχάριστη και ταυτόχρονα αποδοτική εμπειρία ενεργής μάθησης με συνδυασμό μεθόδων σύγχρονης μάθησης, άτυπης κοινωνικής μάθησης και ασύγχρονης ατομικής μελέτης κι εξάσκησης.

  owil_ingrm

  Για την αποσύνδεση του εν λόγω προγράμματος από τη δομή τυπικών πανεπιστημιακών μαθημάτων κρίθηκε σκόπιμη η μετατόπιση από το αυστηρά δασκαλοκεντρικό μοντέλο προς μια φιλοσοφία που εστιάζε στον εκπαιδευόμενο. Αυτό έγινε με την οικοδόμηση μιας ανοιχτής κοινότητας πρακτικής (community of practice) για την ενθάρρυνση ισότιμης μάθησης (peer-to-peer learning) μεταξύ των συμμετεχόντων και με διεξαγωγή τόσο σε τάξη, όσο και εξ’ αποστάσεως – υβριδική ή μεικτή μάθηση (blended learning).

  Πιο συγκεκριμένα εφαρμόστηκε το μοντέλο Action-based Learning με επίκεντρο συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και δεξιότητες. Το Ανοικτό Εργαστήριο διεξάχθηκε με εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας μίας ώρας (60’), κάθε Τετάρτη 6-7 το απόγευμα. Επίσης κάθε συνεδρία συνοδευόταν από ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες διάρκειας 60’ έως 90’. Η μάθηση των συμμετεχόντων αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από την συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συνόδους και κυρίως από την εκπόνηση των εκάστοτε δραστηριοτήτων και εκτέλεση εργασιών στα δύο περιβάλλοντα μάθησης.

  Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε γύρω από τους εξής θεματικούς πυλώνες:

  1. Πληροφοριακή Παιδεία (Information Literacy)
  2. Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη
  3. Διά Βίου Μάθηση
  4. Επαγγελματική Ανάπτυξη

  Η επιλογή των εργαλείων και πλατφορμών έγινε με γνώμονα την καλύτερη επίτευξη των μαθησιακών στόχων των συμμετεχόντων. Το Εργαστήριο υλοποιήθηκε μέσα στην πλατφόρμα SecondLife (http://secondlife.com) και για την ασύγχρονη μάθηση και υποστήριξη των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε ο συνεργατικός ιστότοπος του (wiki – http://openworkshop.pbworks.com). Για τις ανακοινώσεις κι επικοινωνία με τους συμμετέχοντες αξιοποιήθηκε το blog του (http://openworkshop.wordpress.com/) και η σελίδα της κοινότητας στο Facebook (http://www.facebook.com/UpatrasOpenWorkshop). Ο δε λογαριασμός στο Twitter ήταν http://twitter.com/OpenWorkshopUoPκαι το hashtag που χρησιμοποιήθηκε το #owilupatras. Επίσης αξιοποιήθηκαν και τα Έγγραφα Google.

  Στο Εργαστήριο προσκλήθηκαν και δίδαξαν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητές άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, μέλη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης καθώς και άλλα εξειδικευμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

  Πληροφορίες:

  • Γιάννης Τσάκωνας, 2610969610, john@lis.upatras.gr
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email